•  
 •  HOME  > 제자화  > 양육  > 교사대학
 •                                                                               
  기간총 16주간 진행
  모임시간추후 공지
  참가대상현행 교사 및 교사가 되길 원하는 분들
  신청방법본 홈페이지를 통해 신청하거나 신청서를 통하여 담당자에게 제출
 • 교육내용
 • (1) 교육내용 : 성경개관, 기독교 세계관, 교사론, 기독교 교육학 개론, 교육방법, 교수법, 교육공학 등
   (2) 그 외 자세한 운영은 매 학기 다르므로, 그 때마다 별도의 소식지나 팝업 창을 통하여 알려드립니다.